27 września 2021 Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło start programu „Cyfrowa Gmina”,
dzięki któremu polskie samorządy otrzymają ok. 1 mld zł na cyfryzację

Dofinansowanie dla gmin w ramach
oś. V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

O konkursie
Konkurs podzielony jest na 3 rundy, każda gmina będzie miała wyznaczoną dla siebie rundę, listę gmin w danej rundzie będzie można poznać w listopadzie (2 runda)  oraz w grudniu 2021 (3 runda). Każdy nabór będzie trwał 30 dni.


Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na otrzymanie dofinansowania będzie miała koncepcja projektu (weryfikacji podlega czy wnioskodawca przedstawił opis koncepcji projektu zawierający informacje o: potrzebach wnioskodawcy w zakresie cyfryzacji urzędu, a także jednostek podległych i nadzorowanych, celach i efektach projektu, w tym w odniesieniu do celów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, V oś priorytetowa).

Kryteria wyboru
Co to oznacza dla GMIN?
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu kwalifikowane są również usługi dotyczące analiz, ekspertyz (na ten wydatek możliwe jest przeznaczenie do 5 % wartości przyznanego grantu):
 • diagnoza cyberbezpieczeństwa JST;
 • usługi doradcze – np. wsparcie w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.

Pozostałe kwalifikowane usługi:
 • inne usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa;
 • usługi szkoleniowe;
 • usługi informatyczne, w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzęt informatycznego;
 • usługi dostępu do chmury obliczeniowej;
 • usługi migracji danych do chmury obliczeniowej.

Ogólne informacje

Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 18 miesięcy, nie później jednak niż do 30.09.2023 r.
Alokacja na Granty wynosi 708 133 729 zł.

Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy

Zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy i nauki np. stacje robocze, skanery, podpisy kwalifikowalne, czytniki itp. oraz zakup usług chmury obliczeniowej:
- zakup usług chmurowych. zakup usług SaaS umożliwiających zdalną pracę i wspierających realizację zadań opisanych w rozdziale „Ustawowe zadania gmin”;
- tworzenie środowisk zapewniających ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (np.: Disaster Recovery, backup).


Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek
specjalnych

Zakup sprzętu IT np. laptopy, stacje robocze, monitory.

Edukacja cyfrowa dla JST

Zakup szkoleń stacjonarnych lub on-line w zakresie obsługi nabytego sprzętu, oprogramowania, licencji, usług edukacyjnych w zakresie pozyskanych usług chmurowych (np.: szkolenia, warsztaty).

Cyberbezpieczeństwo

W ramach kategorii obowiązkowe będzie przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST zgodnie z zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej. Ponadto dopuszcza się zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup usług w tym zakup usług doradczych, szkolenia dla urzędników.


Gminy otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 2 000 000 zł (dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostanie określone zgodnie z metodologią opartą o wskaźnik G „wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej w 2021 r., publikowany przez Ministerstwo Finansów”, a także liczby mieszkańców w danej jednostce)


ASYSTENT POSTĘPOWANIA to kompleksowe oprogramowanie będące odpowiedzią na cyfryzację zamówień publicznych oraz zbierające informacje publiczne istotne dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych. To połączenie wiedzy prawników Wielkopolskiej Grupy Prawniczej z zakresu prawa zamówień publicznych oraz dążenia do optymalizacji procesów związanych z tą tematyką.

Warto wspomnieć, że jednym z głównych celów Strategii Produktywności 2030 jest cyfryzacja zamówień publicznych oraz zwiększenie dostępu do danych publicznych.

 
ASYSTENT POSTĘPOWANIA to:


- platforma do komunikacji elektronicznej (nasza platforma jest bardzo prosta w obsłudze, a wykonawcy cenią sobie jej intuicyjność)

- narzędzie do interaktywnego, cyfrowego przygotowywania dokumentów zamówienia (m.in. Specyfikacji Warunków Zamówienia, wszystkich załączników, ale także np. Zapytania Ofertowego w ramach zasady konkurencyjności)

- narzędzie które umożliwiać będzie cyfrowy obieg dokumentów w ramach zamówień publicznych oraz prowadzenie cyfrowego archiwum zamówień publicznych

- baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia – pierwsze w Polsce narzędzie do weryfikacji wykonawców!

- rejestr klauzul niedozwolonych (aplikacja na bieżąco zbierać będzie informacje o postanowieniach umownych niezgodnych z prawem zamówień publicznych; nasz system analizuje wyroki sądów powszechnych, czy wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące klauzul niedozwolonych)

- kreator umów – Pierwsze takie narzędzie w Polsce! (oprogramowanie będzie zawierało moduł w ramach którego w łatwy sposób, wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie prawników, będzie można przygotować wszystkie umowy o udzielenie zamówienia) - to narzędzie automatyzujące procesy związane z zawieraniem umów o udzielenie zamówienia przez jednostki publiczne

- narzędzie, które kompleksowo prowadzi przez cały proces postępowania -  od jego przygotowania aż do wyboru wykonawcy zgodnie z wymogami nowego p.z.p. przy zachowaniu pełnej kontroli nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania, niezależnie czy postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w trybie podstawowym czy zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nasze oprogramowanie (w zakresie cyfryzacji zamówienia oraz zwiększenia dostępności do danych) wpisuje się w główne cele Strategii Produktywności 2030, co zwiększa szanse na otrzymanie dofinansowania!


Czym jest Asystent Postępowania?
Tworzymy niezbędne w codziennej
pracy narzędzia cyfrowe
dla zamówień publicznych!
Co proponujemy?
Licencja na oprogramowanie do przygotowywania dokumentów zamówienia w ramach ustawy prawo zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności oraz do elektronicznej komunikacji zamawiającego z wykonawcami

Program został przygotowany przez zespół radców prawnych, specjalizujących się w prawie zamówień publicznych i specjalistów do projektowania aplikacji.

Asystent Postępowania to pierwszy tego typu system informatyczny w Polsce, który prowadzi użytkowników przez cały proces przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozwiązanie zapewnia użytkownikom niezbędne, interaktywne narzędzia, które umożliwiają, po wypełnieniu odpowiednich danych, wygenerowanie gotowych dokumentów do prowadzenia postępowania, takich jak: SWZ wraz z załącznikami (wykaz osób, wykaz zdolności technicznych lub zawodowych itp.), dokument z ustalenia wartości zamówienia, wymagane oświadczenia pracowników.

Asystent Postępowania umożliwia również przygotowanie i prowadzenie postępowania w ramach zasady konkurencyjności.

Oprogramowanie zawiera następujące funkcjonalności:

- licencja dla wszystkich pracowników odpowiedzialnych za proces udzielania zamówień publicznych w gminie;
- możliwość przygotowywania i prowadzenia postępowań również na rzecz wszystkich podległych jednostek;
- dostęp do modułu zasada konkurencyjności;
- dostęp do modułu tryb podstawowy;
- dostęp do modułu plan postępowań o udzielenie zamówienia;
- dostęp do modułu wykonawcy (możliwość składania ofert);
- dostęp do panelu zarządzania jednostką organizacyjną;
- cyfrowe archiwum zamówień publicznych oraz pełny elektronicznego obieg dokumentów w ramach zamówień publicznych;
- wsparcie wdrożeniowe i szkolenia dla pracowników;
- gwarancja aktualizacji oprogramowania przez okres 3 lat.


Cena 1 licencji na oprogramowanie: 5.988,00 zł netto / 1 rok.Licencja na oprogramowanie umożliwiające dostęp do bazy wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia z postępowania

Gmina otrzyma dostęp do bazy wykonawców, w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia. Osoby prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia oraz oceniające wykonawców będą mogły w bazie sprawdzić każdego ocenianego wykonawcę. Oprogramowanie umożliwia pogłębioną ocenę ofert i umożliwia wybór wykonawcy rzetelnego i wiarygodnego.

Baza będzie zawierała szczegółowe informacje o wykonawcach:
 - którzy nienależycie realizują umowy o udzielenie zamówienia;
 - z którymi rozwiązano umowę;
 - którzy wyrządzili szkodę zamawiającemu;
 - których pozwano lub
 - którzy zostali wykluczeni z postępowania w związku z wprowadzeniem zamawiającego w błąd.

Dostęp do informacji możliwy będzie w aplikacji mobilnej, na stronie internetowej lub w postaci raportu wygenerowanego z systemu (w formie PDF). Baza będzie aktualizowana każdego dnia.

To jedyna taka baza wykonawców w Polsce, to tysiące jednostek zaangażowanych w tworzenie bazy i rzetelne informacje o wykonawcach!


Cena licencji dla wszystkich pracowników gminy i jednostek: 4.000,00 zł netto / 3 lata.

Zbieramy istotne informacje o uczestnikach rynku zamówień publicznych!

Licencja na oprogramowanie umożliwiające dostęp do tworzenia umów o udzielenie zamówienia – pierwszy w Polsce KREATOR UMÓW!

Oprogramowanie będzie zawierało moduł w ramach którego w łatwy sposób, wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie prawników, będzie można przygotować umowy o udzielenie zamówienia.
Moduł będzie umożliwiał przygotowanie:
 - umowy o roboty budowlane;
 - umowy dostawy;
 - umowy o świadczenie usług.


Oprogramowanie będzie prowadziło użytkownika i na podstawie uzyskanych od niego informacji, będzie proponowało odpowiednie postanowienia umowne. Dzięki synchronizacji z modułem do przygotowywania dokumentacji zamówienia (m.in. specyfikacji warunków zamówienia) umowa zawsze będzie skorelowana z postanowieniami SWZ (m.in. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia), co uniemożliwi popełnianie błędów. Proponowane postanowienia umowne będą na bieżąco weryfikowane przez doświadczonych prawników oraz przez system, m.in. pod kątem klauzul niedozwolonych.
Dostęp do kreatora umów możliwy będzie w aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej. Umożliwiać będzie wygenerowanie z systemu gotowej umowy o udzielenie zamówienia.


Cena 1 licencji na oprogramowanie: 5.988,00 zł netto / 1 rok.


W przypadku zakupu jednego z modułów Asystenta Postępowania proponujemy:

- opracowanie wniosku o dofinansowanie przez zespół specjalistów z zakresu środków UE oraz rozliczenie otrzymanej dotacji;
- regularne, bezpłatne szkolenia z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych lub szkolenia produktowe (co najmniej 6 szkoleń w roku);
- Help desk;
- w przypadku zakupu za co najmniej 20.000,00 zł netto 30 godzin obsługi prawnej (szkolenia lub doradztwo);
- w przypadku zakupu za co najmniej 30.000,00 zł netto analiza cyberbezpieczeństwa procesu udzielania zamówień publicznych.


Licencja na oprogramowanie umożliwiające dostęp do bazy klauzul niedozwolonych

Gmina otrzyma dostęp do bazy klauzul niedozwolonych. Aplikacja na bieżąco będzie zbierała tego typu informacje – np. wyroki sądów powszechnych, czy wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące klauzul abuzywnych.
Jedną z istotniejszych zmian, w zakresie realizacji zamówień publicznych, wprowadzonych na gruncie nowego prawa zamówień publicznych, odgrywają tzw. klauzule niedozwolone (abuzywne). Klauzule abuzywne w umowach (również zawieranych w ramach zamówień publicznych) to postanowienia umowne kształtujące obowiązki wykonawcy w sposób rażąco nieproporcjonalny do rodzaju zamówienia oraz ryzyk związanych z jego realizacją i z tego tytułu niedopuszczalne.
Zgodnie z art. 433 p.z.p., projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać:
- odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia;
- naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;
- odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający;
- możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Dzięki bazie gmina będzie dostawała informacje o tym, jakiego rodzaju postanowienia mogą zostać uznane za niedozwolone, jakich postanowień unikać, jakie elementy umowy mogą stwarzać zagrożenie dla zamawiającego. 

Dostęp do informacji możliwy będzie w aplikacji mobilnej, na stronie internetowej lub w postaci raportu wygenerowanego z systemu (w formie PDF). Baza będzie aktualizowana każdego dnia.  
 
 
Cena licencji dla wszystkich pracowników gminy i jednostek: 15.000,00 zł netto / 3 lata.Jakie są korzyści?
 • zarówno zapytanie ofertowe, jak i specyfikacja warunków zamówienia tworzona jest zawsze według jednego schematu – dzięki czemu dokumenty te zawierają wszystkie wymagane elementy i są przygotowywane zawsze w ten sam sposób;
 • program reaguje na pojawiające się w dokumentacji błędy;  
 • jest dostosowany do wymogów elektronizacji (umożliwia złożenie oferty oraz komunikację z zamawiającym);
 • program liczy za użytkownika terminy oraz wartości, m.in.: wskazuje prawidłowy termin na złożenie oferty, termin związania ofertą, wysokość wadium (program sugeruje, jaka wysokość wadium jest odpowiednia dla określonego rodzaju postępowania), oblicza czy ustalenie wartości zamówienia nastąpiło we właściwym terminie i we właściwy sposób;
 • użytkownik może w Asystencie Postępowania projektować niezbędne wykazy (np. wykaz usług, robót budowlanych, czy dostaw) – klikając w programie odpowiednie elementy, które chce wprowadzić do wykazów lub formularza, bez konieczności samodzielnego tworzenia dokumentu;
 • w programie wprowadziliśmy innowacyjne narzędzie ustalania kryteriów oceny ofert – dzięki zastosowanemu wzorowi do SWZ można wprowadzić niemal każde kryterium, które ma wymierny charakter (a zatem jest kryterium bezpiecznym);
 • to tysiące danych gromadzonych i zbieranych we wszystkich urzędach w Polsce umożliwiające rzetelną weryfikację wykonawców;
 • tworząc umowę w Asystencie Postępowania, nasz program będzie weryfikował, czy jest ona zgodna z SWZ, czy zawiera wszystkie elementy;
 • program jest prosty w obsłudze i intuicyjny, co daje komfort (a także bezpieczeństwo) w pracy nad treścią zapytania ofertowego lub specyfikacji;
 • nasze oprogramowanie (w zakresie cyfryzacji zamówienia oraz zwiększenia dostępności do danych) wpisuje się w główne cele Strategii Produktywności 2030, co zwiększa szanse na otrzymanie dofinansowania!

Asystent Postępowania to dużo więcej niż platforma do komunikacji!
Asystent Postępowania to odpowiedź na cyfryzację zamówień publicznych.


CENTRUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Paweł Sendrowski
ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań

tel.: + 48 (61) 850 12 33
fax: + 48 (61) 850 11 44
e-mail: biuro@postepowania.pl

www.postepowania.plKontakt
Konrad Jaśkowiak
tel. 506 965 310
Asystent Postępowania cały czas się rozwija
Bądź na bieżąco! zapisz się do naszego newslettera.